Προθεσμίες/Περιοδικότητα Ελέγχων
  Οι καταληκτικές ημερομηνίες του Περιοδικού Ελέγχου ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

α/α

Χρήση Κτιρίου

Ημερομηνία

1

Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους ή προσπελάσιμοι σε ευρύ κοινό (σιδηροδρομικοί σταθμοί, αεροδρόμια, ξενοδοχεία άνω των 200 κλινών, νοσοκομεία,θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι στάθμευσης, υπόγειες και υπέργειες διαβάσεις, κλπ) (που δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από φορέα)

30/6/2009

2

Ανελκυστήρες με Προέγκριση ή Άδεια Λειτουργίας (για τους οποίους έχει παρέλθει 30ετία από την ημερομηνία εγκατάστασής τους)

31/12/2010

3

Για τους υπόλοιπους ανελκυστήρες με Προέγκριση ή Άδεια Λειτουργίας (για τους οποίους δεν έχει παρέλθει 30ετία από την ημερομηνία εγκαταστασής τους)

31/12/2011

4

Ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας

31/12/2012


Η περιοδικότητα των ελέγχων ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

α/α

Χρήση Κτιρίου/ Στάσεις Ανελκυστήρα

Περιοδικότητα Ελέγχων       (*)

1

Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους ή προσπελάσιμοι σε ευρύ κοινό (σιδηροδρομικοί σταθμοί, αεροδρόμια, ξενοδοχεία άνω των 200 κλινών, νοσοκομεία, θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι στάθμευσης, υπόγειες και υπέργειες διαβάσεις, κλπ)

1 έτος

2

Επαγγελματικής χρήσης κτίριο με περισσότερες από 6 στάσεις

3 έτη

3

Επαγγελματικής χρήσης κτίριο μέχρι και 6 στάσεις

4 έτη

4

Κτίριο κατοικιών με περισσότερες από 6 στάσεις

5 έτη

5

Κτίριο κατοικιών μέχρι και 6 στάσεις

6 έτη


(*) Η ημερομηνία επαναλέγχου υπολογίζεται βάσει της ημερομηνίας έκδοσης του προηγούμενου πιστοποιητικού ελέγχου του ανελκυστήρα.