Ευθύνες/ Υποχρεώσεις Διαχείρισης - Καταχώρηση Ανελκυστήρα - Ανανέωση Καταχώρησης Ανελ/ρα
 

Σύμφωνα με το Άρθρο 13 της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανελκυστήρων, ΦΕΚ 2604/22.12.2008 "επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500 EUR) στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή ή στον νόμιμο εκπρόσωπο που παραλείπει να μεριμνήσει για την ανανέωση καταχώρησης του ανελκυστήρα".

Τα απαιτούμενα έγγραφα που οφείλει να υποβάλει ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής ή ο εκπρόσωπος του στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της Κεντρικού Δήμου της Περιοχής για την καταχώρηση του ανελκυστήρα παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω Πίνακα:

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Αίτηση Καταχώρησης στο Μητρώο Ανελ/ρων

Χ

Χ

Χ

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής: Ανάθεσης συντήρησης του ανελ/ρα από τον Ιδιοκτήτη ή Διαχειριστή ή Νόμιμο Εκπρόσωπο σε Αδειούχο Συντηρητή (εις 2πλουν)

Χ

Χ

Χ

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής: Ανάληψης συντήρησης του ανελ/ρα από τον Αδειούχο Συντηρητή (εις 2πλουν)

Χ

Χ

Χ

Βιβλιάριο Ανελκυστήρα

Χ

Χ

Χ

Πιστοποιητικό Περιοδικού Ελέγχου από Αναγνωρισμένο Φορέα

Χ

Χ

Χ

Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας

 

Χ

Χ

Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας

Χ

 

 

Αντίγραφο Προέγκρισης

 

Χ

 

Μηχανολογικό Σχέδιο

 

Χ

Χ

Ηλεκτρολογικό Διάγραμμα

 

Χ

Χ