Ευθύνες/ Υποχρεώσεις Διαχείρισης - Πιστοποίηση Ανελκυστήρα - Αρχική Πιστοποίηση
   Προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοση του Πιστοποιητικού καλής λειτουργίας του ανελκυστήρα ο εγκαταστάτης ή ο συντηρητής, ή ο ιδιοκτήτης/ διαχειριστής/ νομιμος εκπρόσωπος οφείλει κατά περίπτωση να υποβάλλει στον Φορέα Ελέγχου Τεχνικό Φάκελο. Τα απαιτούμενα περιεχόμενα του Τεχνικού Φακέλου είναι, ανάλογα με το είδος του ελέγχου, τα παρακάτω:

α

Απαιτούμενα Στοιχεία Τεχνικού Φακέλου Αρχικού Ελέγχου

1Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
2Υπεύθυνη Δήλωση Πολιτικού Μηχανικού για τη στατική επάρκεια του φρεατίου πυθμένα
3Μηχανολογικό Σχέδιο
4Μηχανολογική Μελέτη
5Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου ή Εξέτασης Σχεδιασμού (μόνον για τις περιπτώσεις των παραρτημάτων VI, XII ή XIV της οδηγίας 95/16/ΕΚ)
6Ηλεκτρολογικό Διάγραμμα Πίνακα
7Διάγραμμα Υδραυλικού Κυκλώματος
8Δηλώσεις Συμμόρφωσης Κατασκευαστικών Στοιχείων Ασφαλείας [Κλειδαριές, Αρπάγη, Προσκρουστήρες, Περιοριστήρας ταχύτητας, Βαλβίδα θραύσης (μόνον για υδραυλικούς), Μέσα προστασίας για υπέρβαση ταχύτητας του θαλάμου κατά την άνοδο (μόνον για ηλεκτροκίνητους), Κυκλώματα ασφαλείας που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά εξαρτήματα]
9Βεβαίωση κατασκευαστή για λοιπά εξαρτήματα (συρματόσχοινα, σωλήνα λαδιού, πολυστρωματικών υαλοπινάκων, αλυσίδων, αντιεκρηκτικού εξοπλισμού)
10Ανάλυση Σχεδιασμού (επικινδυνότητας), σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με εναρμονισμένα πρότυπα
11Δήλωση Πιστότητας Εγκατάστασης ΕΚ Ηλεκτροκίνητου/ Υδραυλικού Ανελκυστήρα, υπογεγραμμένη/ σφραγισμένη από τον εγκαταστάτη