Τεχνικές Προδιαγραφές
 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 10 του ΦΕΚ 2604Β/2008 οι έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί και διενεργούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την άδεια λειτουργίας ή το πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου του ανελκυστήρα και εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εγκατάστασής του, συμπληρωμένες με τις κατά καιρούς κατευθυντήριες οδηγίες, που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα αφορούν τη βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των υφιστάμενων ανελκυστήρων.

Στον πίνακα που ακολουθεί (ο οποίος εν μέρει αποτελεί το Παράρτημα 19 της ΚΟΑΝΕΛ του ΕΣΥΔ) φαίνονται ανά έτος εγκατάστασης οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις οποίες διενεργείται ο έλεγχος του ανελκυστήρα.

ΕΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί πριν την 02/1963

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

ΦΕΚ 408/Α/7-12-1931 & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ            ΚΥΑοικ.Φ9.2/28425                 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

1) Το έτος εγκατάστασης του ανελκυστήρα και οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται από το εφαρμοζόμενο νομιμοποιητικό έγγραφο για τον ανελκυστήρα:

πιστοποιητικό φορέα ελέγχου ή άδεια λειτουργίας ή πράξη καταχώρησης ή προέγκριση εγκατάστασης ή άδεια οικοδομής του κτίσματος επί του οποίου έχει γίνει η εγκατάσταση του ανελκυστήρα

2)Τα Νομοθετήματα: ΒΔ (ΦΕΚ408/Α/07-12-1931),           ΒΔ127/1963 (ΦΕΚ23/Α/16-2-1963),                ΒΔ37/1965 (ΦΕΚ10/Α/17-1-1966),                ΒΔ890/1968 (ΦΕΚ311/Α/31-12-1968)            έχουν καταργηθεί και ισχύουν μόνο ως τεχνικές προδιαγραφές     3) Οι τεχνικές απαιτήσεις βελτίωσης της ασφάλειας του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ2604Β/2008) συμπληρώνουν τις τεχν.προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελ/ρα με τους περιορισμούς του άρθρου 15 "Μεταβατικές Διατάξεις"

Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί μεταξύ 02/1963 και 01/1966

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

ΒΔ 127/1963                       (ΦΕΚ 23/Α/16-02-1963)& ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ              ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425               (ΦΕΚ 2604Β/2008)

Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί μεταξύ 01/1966 και 12/1968

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

ΒΔ 37/1965                         (ΦΕΚ 10/Α/17-01-1966) & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ                      ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425            (ΦΕΚ 2604Β/2008)

Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί μεταξύ 12/1968 και 09/1988

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

ΒΔ 890/1968                        (ΦΕΚ 311/Α/31-12-1968) & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ                      ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425            (ΦΕΚ 2604Β/2008)

Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί μεταξύ 09/1988 και 30/06/1999

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1988                (ΕΝ 81.1:1985) &          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ                 ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425            (ΦΕΚ 2604Β/2008)

Υδραυλικοί ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί πριν την 30/06/1999

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1990             (ΕΝ 81.2:1987) & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425            (ΦΕΚ 2604Β/2008)

Ηλεκτροκίνητοι & Υδραυλικοί ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί από 01/07/1999 έως 31/12/2011

ΚΥΑ Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997)

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1:1999               (ΕΝ 81.1:1998)

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2:1999               (ΕΝ 81.2:1998) &                  

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ)

Ηλεκτροκίνητοι & Υδραυλικοί ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί από 01/01/2012 έως σήμερα

ΚΥΑ οικ.Φ9.2/28425 (ΦΕΚ 2604Β/2008)

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1+Α3

ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2+Α3 &

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ)

Επιπλέον των τεχνικών προδιαγραφών που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα και σύμφωνα με την παρ.4 του Άρθρου 15 (Μεταβατικές διατάξεις) ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Για τους ανελκυστήρες της παρ.4γ του Άρθρου 4 του ΦΕΚ 2604Β/2008, που λειτουργούν:

i) σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς , σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις και γενικά σε προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό κτίρια ή χώρους στάθμευσης,

ii) σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου όπως π.χ σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων, κλπ

iii) σε ξενοδοχείο με παραπάνω από 200 κλίνες ή σε κτίρια όπου εξυπηρετείται ευρύ κοινό (>10000 διαδρομές/ εκκινήσεις την βδομάδα)

iv) σε νοσοκομεία

προβλέπεται η πλήρης ενσωμάτωση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ81.80 εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων του εδαφίου (δ) της παρ.2 του άρθρου 15 του ΦΕΚ 2604/Β/2008 και ελέγχονται τα σημεία 1-18 που φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. (παράρτημα ΙΙΙ ΦΕΚ 1797/Β/2005).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: Σημεία άμεσης εφαρμογής (Άρθρο 15, παρ.5,α)

α/α

Περιγραφή κατάστασης/ κινδύνου

Σημείο προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80

1

Φρεάτιο μερικώς κλειστό ή κλειστό με πλέγμα.

6&7

2

Επισφαλής κλειδαριές θυρών φρέατος.

Περιγραφή: Σε ανελκυστήρες με χειροκίνητες θύρες φρέατος (όχι αυτόματες) οι κλειδαριές πρέπει να διαθέτουν μηχανική εξακρίβωση της κλειστής θέσης και ηλεκτρικές επαφές (προμανδάλωση).

31

3

Θάλαμος χωρίς πόρτες.

Περιγραφή: Οι θάλαμοι των ανελκυστήρων πρέπει να φέρουν θύρες στις εξής περιπτώσεις:

  • Ο ανελκυστήρας έχει ταχύτητα μεγαλύτερη από 0,7m/sec.
  • Όπου με την είσοδο επιβάτη στο θάλαμο δεν διακόπτονται οι εξωτερικοί χειρισμοί.

Ειδικά για ανελκυστήρες με επιφάνεια θαλάμου μικρότερη από 0,6τ.μ. (έως 2 ατόμων) και όπου δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς η ύπαρξη θυρών στο θάλαμο, συστήνεται η χρήση φωτοκουρτίνας ή τριών τουλάχιστον φωτοκυττάρων κατανεμημένων σε όλο το ύψος της εισόδου στο θάλαμο.

40

4

Έλλειψη ή ανεπαρκής φωτισμός κινδύνου στο θάλαμο.

46

5

Έλλειψη ή ακαταλληλότητα συσκευής αρπάγης και περιοριστήρα ταχύτητας.

50

6

Έλλειψη ή ανεπαρκές σύστημα συναγερμού.

71

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Εφαρμογή Άρθρου 15, παρ.5,β

α/α

Περιγραφή κατάστασης/ κινδύνου

Σημείο προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80

7

Σύστημα ισοστάθμισης στους ορόφους.

3

8

Ανεπαρκείς χώροι προστασίας στην άνω και κάτω απόληξη φρέατος.

14

9

Ανεπαρκές μήκος "ποδιάς" προστασίας θαλάμου.

Περιγραφή: Κάθε κατώφλι θαλάμου πρέπει να είναι εφοδιασμένο με προστατευτικό ποδιών, κατάλληλων διαστάσεων και κατασκευής.

39

10

Έλλειψη ή ανεπαρκές κιγκλίδωμα στη στέγη του θαλάμου

43

11

Έλλειψη ή ανεπαρκής διακόπτης ελέγχου χαλάρωσης συρματόσχοινου στην τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας.

Περιγραφή: Συστήνεται η τάνυση του συρματόχοινου να επιτυγχάνεται με βάρος και όχι ελατήριο και να ελέγχεται μέσω διακόπτη, ο οποίος να ενεργοποιείται σε περίπτωση χαλάρωσης του συρματόσχοινου.

51

12

Έλλειψη προστασίας κατά της υπερτάχυνσης του θαλάμου στην άνοδο

52

13

Έλλειψη προστασίας έναντι πτώσης και ολίσθησης σε υδραυλικούς ανελκυστήρες.

54

14

Έλλειψη ή ανεπαρκείς προσκρουστήρες (θαλάμου και αντιβάρου)

56

15

Μη ανεξάρτητοι ηλεκτρονόμοι ισχύος και περιοριστήρας χρόνου.

62 & 64

16

Έλλειψη επιτηρητή φάσεων.

69

17

Έλλειψη ή ανεπαρκής λειτουργία επιθεώρησης και διακόπτης τάσης (στοπ) στη στέγη του θαλάμου.

70

18

Πρέπει να γίνει αντιστάθμιση της αέργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης του ανελκυστήρα

-

β) Για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε μονοκατοικίες, σε πολυκατοικίες και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες ανεξαρτήτων στάσεων και ορόφων ελέγχονται τα σημεία 1,2,3,4,5 και 6 του παραπάνω πίνακα.

Παρατήρηση: Εάν δεν το απαιτούν οι τεχνικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα, οι εσωτερικές θύρες του θαλάμου είναι προαιρετικές και όχι υποχρεωτικές.