Υπηρεσίες - Έλεγχοι Ανελκυστήρων - Περιοδικοί Έλεγχοι
 

Περιοδικός Έλεγχος πραγματοποιείται στους υφιστάμενους ανελκυστήρες οι οποίοι ανάλογα με το καθεστώς νομιμότητας τους, υπάγονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

1)Ανελκυστήρες με προηγούμενο πιστοποιητικό (αρχικού ή περιοδικού) ελέγχου) ή/και απόφαση καταχώρησης από αρμόδιο δημόσιο φορέα.
2)Ανελκυστήρες με παλιά άδεια λειτουργίας από αρμόδιο δημόσιο φορέα.
3)Ανελκυστήρες με προέγκριση από αρμόδιο δημόσιο φορέα.
4)Ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας.

Κατά τον περιοδικό έλεγχο αξιολογείται η συμμόρφωση του Ανελκυστήρα με τις απαιτήσεις και κανονισμούς που ίσχυαν κατά το έτος εγκατάστασής του και με ορισμένες επιπρόσθετες απαιτήσεις που επιβάλει η ισχύουσα σύγχρονη νομοθεσία.

Υπέυθυνος για την ανάθεση του Περιοδικού Ελέγχου είναι ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής ή αντιπρόσωπος του. Ο έλεγχος περιλαμβάνει αυτοψία και δοκιμές στον ανελκυστήρα, παρουσία του συντηρητή καθώς και έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων και όσων άλλων εγγράφων απαιτούνται κατά περίπτωση, στα γραφεία της Control Lift.