Υπηρεσίες - Έλεγχοι Ανελκυστήρων - Αρχικοί Έλεγχοι
 

Αρχικός Έλεγχος πραγματοποιείται μόνο σε νέους ανελκυστήρες πού έχουν εγκατασταθεί σε νέα ή υφιστάμενα κτίρια, πριν αυτοί δωθούν προς χρήση. Κατά τον έλεγχο αξιολογείται η συμμόρφωση του Ανελκυστήρα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής οδηγίας (2014/33/ΕΕ) και των σχετικών κατά περίπτωση εναρμονισμένων προτύπων. Ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό ελέγχου και ο ανελκυστήρας λαμβάνει σήμανση CE ή συντάσσεται έκθεση με παρατηρήσεις προκειμένου αυτές να αποκατασταθούν και να διεξαχθεί επανέλεγχος.

Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με μία από τις παρακάτω διαδικασίες:

1) Εξακρίβωση κατά Μονάδα (Παράρτημα VIIΙ της οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

2) Τελικός Έλεγχος (Παράρτημα V της οδηγίας 2014/33/ΕΕ)

Για την υποβολή αίτησης για Αρχικό Έλεγχο υπεύθυνος είναι ο εγκαταστάτης ή ο αντιπρόσωπος του. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επιτόπια αυτοψία και δοκιμές στον εν λειτουργία ανελκυστήρα, παρουσία του εγκαταστάτη, καθώς και έλεγχο του τεχνικού φακέλου που πραγματοποιείται στα γραφεία της Control Lift.