Εταιρεία - Προφίλ
 

H Control Lift A.E. ιδρύθηκε το έτος 1999, σε μια περίοδο πρωτοεμφάνισης και λειτουργίας των φορέων ελέγχου στον ελλαδικό χώρο. Από τα πρώτα έτη ίδρυσης της μέχρι και το 2005 αποτέλεσε τον αποκλειστικό υπεργολάβο στον τομέα των ανελκυστήρων του Ιταλικού φορέα πιστοποίησης RINA.
Από το Νοέμβριο του 2005 μέχρι και σήμερα αποτελεί ανεξάρτητο πιστοποιημένο και κοινοποιημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση φορέα ελέγχου και πιστοποίησης ανελκυστήρων, έχοντας στο ενεργητικό του πάνω από 30.000 ελέγχους και πιστοποιήσεις ανελκυστήρων σε όλη την Ελλάδα.
Η Control Lift A.E είναι διαπιστευμένος φορέας ελέγχου ανελκυστήρων με αριθμό διαπίστευσης 212-3 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και αριθμό κοινοποίησης 1685 από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η εταιρία μας λειτουργεί με κανονισμό βασισμένο στα κριτήρια που θεσπίζουν το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17020:2012, η νέα κοινοτική οδηγία 33/2014/ΕΕ και η σχετική με το θέμα Ελληνική νομοθεσία.

Η Control Lift A.E είναι από τις ελάχιστες 100% ελληνικές εταιρίες του χώρου και η εργασιακή μας εμπειρία, το άρτια καταρτισμένο και έμεπιρο προσωπικό μας και η ζήτηση παροχής των υπηρεσιών μας, έχουν οδηγήσει την εταιρία σε επέκταση των δραστηριοτήτων της σε όλη την Ελλάδα καθώς και στην Κύπρο.
Το προσωπικό και το δίκτυο εκπροσώπων μας καλύπτει τις ανάγκες μεγάλων πόλεων της ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής χώρας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, με προοπτικές περαιτέρω επέκτασης.